คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้

 

วิชาภาษาอังกฤษ อ33201                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                เวลาเรียน 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต

 

            ศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก เกี่ยวกับการฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศไปจนถึงระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า  สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูลสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และห้องสมุด

            โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อฝึกทักษะตีความ จับใจความ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ สรุปความ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น  นำเสนอข้อมูล ค้นคว้า สืบคน บันทึก และใช้ภาษาต่างประเทศ

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการตั้งคำถามและ     การให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

 

 

รวมตัวชี้วัด  5 ตัวชี้วัด

1.1 ม. 4-6/4

1.3 ม. 4-6/1

1.2 ม. 4-6/4

3.1 ม. 4-6/1

4.2 ม. 4-6/1