คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำอธิบาย การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง การอธิบายและการเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงต่างๆ การจับใจความสำคัญของสารคดี บันเทิงคดี การมีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสนทนาและการเขียนโต้ตอบ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม การใช้ การให้คำอธิบายที่มีขั้นตอนซับซ้อน การพูดและการเขียนแสดงความต้องการเสนอ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การพูดและการเขียนอธิบายเปรียบเทียบ ข่าว /เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน การพูดและการเขียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับข่าว / เหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน การพูดและการเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ การพูดและการเขียนสรุปใจความสำคัญ เหตุการณ์และสถานการณ์ตามความสนใจ เหตุการณ์ในสังคมและโลก โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา การฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อฝึกทักษะตีความ แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติ อ่านออกเสียง แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น สนทนา เขียน เลือกใช้คำ พูดและเขียนนำเสนอข้อมูล สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางภาษาฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักการอ่าน อย่างคล่องแคล่ว อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ