คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก   เกี่ยวกับ ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบายข้อความ ข่าว ประกาศ  บทร้อยกรอง การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง ประโยค และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารทางภาษา  ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลการทักทาย กล่าวลาขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ การชักชวนแนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวน   การตอบรับ  การแลก เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ  สำนวน  ประโยค  และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล บรรยาย และให้เหตุผล ประกอบ  เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียดเสียงดัง ดี ไม่ดี  การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  การใช้สีหน้าท่าทางประกอบ การพูดขณะแนะนำตนเอง  การสัมผัสมือ  การโบกมือ  การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ  การกล่าวอวยพร  การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ    ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย   โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่านเขียน  เพื่อฝึกทักษะตีความ แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติ อ่านออกเสียง แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น สนทนา เขียน และเลือกใช้คำ พูดและเขียน นำเสนอข้อมูล สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ อธิบาย เปรียบเทียบ ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและใช้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่านและเขียนอย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักการอ่าน  ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ