คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษา  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน  และสังคม เกี่ยวกับการแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ  แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ  คำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบาย  คำบรรยาย  ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นการใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง  การเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา  ระดับของภาษา  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   การอธิบาย  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น  การค้นคว้าความรู้ ข้อมูลต่างๆ การบันทึก การสรุป  การแสดงความคิดเห็น จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้ทักษะกระบวนการ    ทางภาษาฟัง  พูด อ่าน และเขียน เพื่อฝึกทักษะ สื่อสาร  สนทนาและเขียนโต้ตอบ   พูดและเขียน ตอบรับ  พูดและเขียนนำเสนอ  ปฏิบัติตามคำแนะนำ  อ่านออกเสียง   แสดงความคิดเห็น  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยา อธิบายเปรียบเทียบ  ค้นคว้า สืบค้น บันทึก ใช้ภาษาสรุปความรู้  ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   ทักษะกระบวนการทางภาษาฟัง  พูด อ่านและเขียนอย่างมีเหตุผล  ถูกต้องตามหลักการอ่าน เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ