คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่านอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชนใช้ภาษาต่าง ประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  โดยใช้กระบวนทักษะกระบวนการทางภาษาฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อฝึกทักษะตีความ แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติ อ่านออกเสียง สนทนาและเขียน ใช้คำ อธิบาย พูดและเขียน นำเสนอข้อมูล  คิดรวบยอดและความคิดเห็น   วิเคราะห์ นำไปใช้ เลือกใช้ภาษา นำมาใช้ เปรียบเทียบและอธิบาย  ลำดับคำ เชื่อมโยง แสวงหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ ค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริง ใช้ภาษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางภาษาฟัง พูด อ่านและเขียน อย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อย่างเหมาะสม อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ