คำอธิบายง่ายๆหลักการ

 

รหัสวิชาง ๒๓๑๑ การทำงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นพาลาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔ ชั่วโมงชั่วโมงจำนวน ๑ ยามพินิจ

ศึกษาซักซ้อมการอภิปรายขั้นตอนขั้นตอนการทำงานที่มีการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานตามขั้นตอนที่วางไว้เช่นการซักซ้อมพับเก็บการใช้ความชำนาญในการทำงานร่วมกันอย่างมีขั้นตอนการทำงานตามขั้นตอน บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในทักษะการจัดการการจัดการการจัดระบบและระบบคนเพื่อให้งานสำเร็จตามประสิทธิภาพอย่างมีระดับระดับของการแบ่งตามความรู้ที่ใช้เป็นระดับระดับคือระดับพื้นฐานหรือระดับกลางและ ระดับสูง

โดยใช้วิธีการบริหารจัดการการทำงานร่วมกันแก้ปัญหาหลักวิธีการฝึกการอภิปรายและการทำความเข้าใจกระบวนการทำงานตามขั้นตอนขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีระบบเห็นผลของการทำงานเป็นขั้นตอน และเกิดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพนำความเข้าใจไปใช้หลักการทำงานในชีวิตประจำวันได้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีเจตที่ดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี

รหัสตัวชี้วัด

          งอานม. ๓/๑, ม. ๓/๒ ม. ๓/๓        

รวมรูปสามตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 รหัสวิชา 33103                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                                            เวลา 20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5 หน่วยกิต

อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานการจัดทำโครงงานตามความถนัดและความสนใจ ฝึกประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ โดยสามารถจำลองอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ ได้โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีการทำงานเป็นกลุ่มร่วมคิด ทำ แก้ปัญหาและจัดการ   สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย 
                สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพและมีลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                               
รหัสตัวชี้วัด 
ง 4.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.6-4/4


เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เทคโนดโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3