การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา 

       ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา ออกแบบวางแผน  รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหำความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้ อย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ มีกระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลการเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่ำของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง