ข่าวสารจากทางโรงเรียน

  


  Available courses

  ท31101

  ท31101

  คำอธิบายรายวิชา ...
  Course

  ท22101

  ท22101

  คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 รหัสวิชา ท22101 ภาคเ...
  Course

  ท21101

  ท21101

  คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๑...
  Course

  ท31201

  ท31201

  ศึกษาหลักการ วิธีการ วิเคราะห์การอ่าน ฝึกอ่านข้อเขียน และวร...
  Course

  ท32101

  ท32101

  ศึกษา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย ...
  Course

  ภาษาไทย ม.1 (ครูกัลยาณี)

  ภาษาไทย ม.1 (ครูกัลยาณี)

                    &nbs...
  Course

  ท21101-1

  ท21101-1

                    &nbs...
  Course

  ภาษาไทย ม.6 (นางยุพิน เหมือนชาติ)

  ภาษาไทย ม.6 (นางยุพิน เหมือนชาติ)

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ท33102  ภาษาไทย   กลุ่มสาร...
  Course

  ท21102

  ท21102

  คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายวิชาภาษาไทยท ๒๑๑๐๒&nbs...
  Course

  ท32102

  ท32102

  คำอธิบายรายวิชา          ศึกษา การอ่านการ...
  Course

  ท31102

  ท31102

  คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท31102    ...
  Course

  ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.4 (ครูเอกพันธ์)

  ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.4 (ครูเอกพันธ์)

  คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  &nbs...
  Course

  ค21203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 (ครูเอกพันธ์)

  ค21203 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 (ครูเอกพันธ์)

  Course

  คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 (ครูอาติคม)

  คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 (ครูอาติคม)

  Course

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 (ครูอาติคม)

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 (ครูอาติคม)

  Course

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 ภาคเรียนที่ 2 กับครูศุภวจี พิจารณ์

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 ภาคเรียนที่ 2 กับครูศุภวจี พิจารณ์

  คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 &nbs...
  Course

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 ภาคเรียนที่ 1 กับครูศุภวจี พิจารณ์

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 ภาคเรียนที่ 1 กับครูศุภวจี พิจารณ์

  คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  &n...
  Course

  ค21101

  ค21101

  คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  &nbs...
  Course

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (ครูจุฬารัตน์)

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (ครูจุฬารัตน์)

  ตัวชี้วัด ค. 1.3   ม.3/1   เข้าใจและใช้สมบัต...
  Course

  ค32201

  ค32201

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ...
  Course

  ค 33101

  ค 33101

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9 ...
  Course

  ค23101

  ค23101

             คำอธิบายรายวิชา  คณิต...
  Course

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 (ครูจันทร์แรม)

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 (ครูจันทร์แรม)

   (คำอธิบายรายวิชา)
  Course

  ค23101_2

  ค23101_2

  คำอธิบายรายวิชา         ราย...
  Course

  คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 กับครูศุภวจี พิจารณ์

  คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 กับครูศุภวจี พิจารณ์

  คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2  &nbs...
  Course

  การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ม.5/2 (ครูจุฬารัตน์ ทองอร่าม)

  การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ม.5/2 (ครูจุฬารัตน์ ทองอร่าม)

  คำอธิบายรายวิชา        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึก...
  Course

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5

  เป็นวิชาคณิตศาสตร์
  Course

  วิทยาศาสตร์เข้มข้น (ฟิสิกส์) ม.1/6 (ครูมัธนา)

  วิทยาศาสตร์เข้มข้น (ฟิสิกส์) ม.1/6 (ครูมัธนา)

  Course

  วิทยาศาสตร์1(ครูสมาน)

  วิทยาศาสตร์1(ครูสมาน)

  Course

  เคมี1(ครูสมาน)

  เคมี1(ครูสมาน)

  Course

  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ครูสุนทรี)

  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ครูสุนทรี)

  Course

  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 (ครูพรชัย)

  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 (ครูพรชัย)

  Course

  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ครูพรชัย)

  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ครูพรชัย)

  Course

  ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4(ครูธงชัย)

  ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4(ครูธงชัย)

  คำอธิบายรายวิชา รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน รหัส ว31101 กลุ่ม...
  Course

  ฟิสิกส์1(ครูธงชัย)

  ฟิสิกส์1(ครูธงชัย)

  คำอธิบายรายวิชา รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัส ว31201 กลุ่ม...
  Course

  ชีววิทยา4(ครูกัญชพร)

  ชีววิทยา4(ครูกัญชพร)

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ว32244 ชีววิทยา 4 กลุ่มสาระกา...
  Course

  ว32242

  ว32242

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ว32242 ชีววิทยา 2 กลุ่มสาระกา...
  Course

  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (ครูมัธนา)

  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (ครูมัธนา)

  Course

  ค่ายวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย

  ค่ายวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย

  ค่ายวิทยาการคำนวณ ม.ต้น
  Course

  ค่ายวิทยาการคำนวณ ม.ต้น

  ค่ายวิทยาการคำนวณ ม.ต้น

  ค่ายวิทยาการคำนวณ ม.ต้น
  Course

  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
  Course

  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

  การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

  ไม่มี
  Course

  เคมี 5 ม.6

  เคมี 5 ม.6

  คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ว32223  รายวิชา  เคมีเพ...
  Course

  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3

  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3

  เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว2310...
  Course

  เคมี 3 ม.5

  เคมี 3 ม.5

  คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ว32223  รายวิชา  เคมีเพิ่มเต...
  Course

  ฟิสิกส์ 3 ม.5

  ฟิสิกส์ 3 ม.5

  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ คำนวณ และอธิบายเกี่ยวกับ แรงกระทำระหว่างอน...
  Course

  ชีววิทยา 3

  ชีววิทยา 3

  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร...
  Course

  ฟิสิกส์ 5 ม.6

  ฟิสิกส์ 5 ม.6

  ศึกษา  วิเคราะห์เกี่ยวกับการค้นพบอิเล็กตรอน แบบจำลองอะตอม...
  Course

  สังคมศึกษา ม.6 (คุณครูไชยา)

  สังคมศึกษา ม.6 (คุณครูไชยา)

  Course

  หน้าที่พลเมือง ม.5 (คุณครูณัฐภูมินทร์)

  หน้าที่พลเมือง ม.5 (คุณครูณัฐภูมินทร์)

  คำอธิบายรายวิชา  รายวิชา หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)&nbs...
  Course

  ส22102

  ส22102

  คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังค...
  Course

  สังคมศึกษา copy 1

  สังคมศึกษา copy 1

  รายวิชาสังคมศึกษา
  Course

  ประวัติศาสตร์ ม.5 (คุณครูบังอร)

  ประวัติศาสตร์ ม.5 (คุณครูบังอร)

  คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2562  ส32103 ...
  Course

  ประวัติศาสตร์ ม.4 (คุณครูณัฐภูมินทร์)

  ประวัติศาสตร์ ม.4 (คุณครูณัฐภูมินทร์)

  คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย      &...
  Course

  สังคมศึกษา ม.2 (คุณครูวีระวุฒิ)

  สังคมศึกษา ม.2 (คุณครูวีระวุฒิ)

  สังคมศึกษา
  Course

  สังคมศึกษา ม.1 (คุณครูสุดาวดี)

  สังคมศึกษา ม.1 (คุณครูสุดาวดี)

  เศรษฐศาสร์พื้นฐาน  เป็นการศกษา และทำความเข้าใจทรัพยากรมีจ...
  Course

  ส31101

  ส31101

  คำอธิบายรายวิชา รายวิชา หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตใ...
  Course

  สังคมศึกษา ม.3 (ณิชาปวีณ์)

  สังคมศึกษา ม.3 (ณิชาปวีณ์)

  คำอธิบายรายวิชา  ส23103        ศึกษา วิเค...
  Course

  ประวัติศาสตร์ 6

  ประวัติศาสตร์ 6

  ประวัติศาสตร์ 6
  Course

  ประวัติศาสตร์ 4

  ประวัติศาสตร์ 4

  ประวัติศาสตร์ 4
  Course

  ภาษาอังกฤษ(ครูปิยพร)

  ภาษาอังกฤษ(ครูปิยพร)

  Course

  ภาษาจีน3(ครูนิภาพร)

  ภาษาจีน3(ครูนิภาพร)

  Course

  ภาษาจีน2(ครูนิภาพร)

  ภาษาจีน2(ครูนิภาพร)

  Course

  ภาษาจีน1(ครูนิภาพร)

  ภาษาจีน1(ครูนิภาพร)

  Course

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4

  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  Course

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1

  ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชาอ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  Course

  พลศึกษา ม.1 (คุณครูนพสิทธิ์)

  พลศึกษา ม.1 (คุณครูนพสิทธิ์)

    คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา พ21102  พลศึกษา &...
  Course

  ศิลปะพื้นเพิ่มเติม ม.4(ครูสนทยา)

  ศิลปะพื้นเพิ่มเติม ม.4(ครูสนทยา)

  Course

  ศิลปะเพิ่มเติม ม.5

  ศิลปะเพิ่มเติม ม.5

  คำอธิบายรายวิชา ...
  Course

  Music Education copy 1

  Music Education copy 1

  ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวตะวันตก เริ่มจากการที่ชาวยุโรปมีการบั...
  Course

  ศิลปะพื้นฐาน ม.3 (คุณครูสุธันยานาติย์ ลายเมฆ)

  ศิลปะพื้นฐาน ม.3 (คุณครูสุธันยานาติย์ ลายเมฆ)

  คำอธิบายรายวิชา
  Course

  ศิลปะพื้นฐาน-ดนตรี

  ศิลปะพื้นฐาน-ดนตรี

  รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึ...
  Course

  ศิลปะพื้นฐาน ม.1

  ศิลปะพื้นฐาน ม.1

  รายวิชา ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปี...
  Course

  ศิลปะพื้นฐาน

  ศิลปะพื้นฐาน

  คำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด
  Course

  Music Education

  Music Education

  ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่ใช้ในดนตรีและงานศิลปะอื่น การเล่นดนตรีเดี่ย...
  Course

  งานอาชีพ(ครูปัณณวิชญ์)

  งานอาชีพ(ครูปัณณวิชญ์)

  Course

  งานเกษตร(ครูปัณณวิชญ์)

  งานเกษตร(ครูปัณณวิชญ์)

  Course

  งานอาชีพ(ครูปัณณวิชญ์)

  งานอาชีพ(ครูปัณณวิชญ์)

  Course

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ม.3 (อ.พรชัย)

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ม.3 (อ.พรชัย)

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  Course

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ม.3 เทอม 2

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ม.3 เทอม 2

  เทคโนดโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  Course

  การสื่อสารและการนำเสนอ

  การสื่อสารและการนำเสนอ

  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  Course

  zoom01

  zoom01

  จุดประสงค์เตรียมการเรียนการสอนผ่าน zoom
  Course

  Knowledge on the clouds

  Knowledge on the clouds

  ค้นคว้า และจัดการความรู้รวบรวมเทคนิคพัฒนา ต่อยอด ขยายฐานความรู้เผยแ...
  Course

  TDSCO - tutorial

  TDSCO - tutorial

  ปฏบัติการใช้งาน ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บไซต์THAIDIGITAL...
  Course

  O-NET M3

  O-NET M3

  O-NET M3
  Course

  O-NET M6

  O-NET M6

  O-NET M6
  Course

  O-NET-6 Random

  O-NET-6 Random

  O-NET-6 Random
  Course

  O-NET-3RANDOM

  O-NET-3RANDOM

  คลังข้อสอบ O-NET แบบสุ่มข้อสอบ
  Course