Available courses

ท21101(ครูชรินทร์-1)

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๑...
Course

ท32101(ครูชรินทร์-1)

ศึกษา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย ...
Course

ท31201 (ครูชำนาญ-1)

ศึกษาหลักการ วิธีการ วิเคราะห์การอ่าน ฝึกอ่านข้อเขียน และวร...
Course

ท33201-1

            ...
Course

ท22101

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 รหัสวิชา ท22101 ภาคเรี...
Course

ท32204

                  &nbs...
Course

ท21101-1

                  &nbs...
Course

ภาษาไทย ม.6 (นางยุพิน เหมือนชาติ)

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ท33102  ภาษาไทย   กลุ่มสาระก...
Course

ท21102

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรายวิชาภาษาไทยท ๒๑๑๐๒&nbs...
Course

ท31102 (ครูชำนาญ)

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท31102    ...
Course

ท32102

คำอธิบายรายวิชา          ศึกษา การอ่านการเ...
Course

ค23101(ครูบิว-1)

           คำอธิบายรายวิชา  คณิต...
Course

ค32103 (ครูเอกพันธ์-1)

      ศึกษาเลขยกกำลังที่มีเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง...
Course

ค32101 (ครูเอกพันธ์-1)

      ศึกษาเลขยกกำลังที่มีเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง...
Course

ค21203 (ครูเอกพันธ์-1)

     ศึกษาสัญลักษณ์แทนจำนวน  ระบบตัวเลขฐานต่างๆ...
Course

ค21201 (ครูเอกพันธ์-1)

      ศึกษาจำนวนเต็ม   จำนวนตรงข้ามและค่าส...
Course

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ครูศุภวจี พิจารณ์)

คำอธิบายรายวิชา คณฺิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201ศึกษาจำนวนจริง  สม...
Course

ค32201(ครูจุฬารัจตน์-1)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ...
Course

ค21101(ครูสุพรรษา-1)

คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  &nbs...
Course

ค23201(ครูสุพรรษา-1)

คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  &n...
Course

ค22101(ครูพัชรา-1)

คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3  &nbs...
Course

ค21201(ครูสนุตรา-1)

         ศึกษาจำนวนเต็ม   จ...
Course

ค22201(ครูสนุตรา-1)

คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  &n...
Course

ค33101(ครูจันทร์แรม-1)

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9 ...
Course

ค33103(ครูจันทร์แรม-1)

คำอธิบายรายวิชา   รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    ...
Course

ว33244(ครูกัญชพร-1)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ว32244 ชีววิทยา 4 กลุ่มสาระกา...
Course

ว32242(ครูกัญชพร-1)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ว32242 ชีววิทยา 2 กลุ่มสาระกา...
Course

เคมี 3 (ครูสุกัญญา-1)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว32223  รายวิชา  &n...
Course

ว33205(ครูพรรุ่ง-1)

ศึกษา  วิเคราะห์เกี่ยวกับการค้นพบอิเล็กตรอน แบบจำลองอะตอม...
Course

ฟิสิกส์ 3 ม.5

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ คำนวณ และอธิบายเกี่ยวกับ แรงกระทำระหว่างอนุ...
Course

อ33101(ครูปิยะพร-1)

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้   วิชาภาษาอังกฤษ อ33201&...
Course

จ33201(ครูนิภาพร-1)

คำอธิบายรายวิชาศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับควา...
Course

จ31201(ครูนิภาพร-1)

คำอธิบายรายวิชา  ศึกษา  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคค...
Course

จ22201(ครูนนิภาพร-1)

คำอธิบายรายวิชา    ศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและ...
Course

อ32201(ครูทิพย์สุคนธ์-1)

คำอธิบายรายวิชา        ศึกษาเทคนิคกระบวนกา...
Course

อ32101(ครูทิพย์สุคนธ์-1)

คำอธิบายรายวิชา  ศึกษา  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุค...
Course

อ23101(ครูลำพูน-1)

คำอธิบายรายวิชาศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับควา...
Course

จ32201(ครูวรารัตน์-1)

คำอธิบายรายวิชา  ศึกษา  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคค...
Course

จ23201(ครูวรารัตน์-1)

คำอธิบายรายวิชาศึกษาภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับควา...
Course

จ21201(ครูวรารัตน์-1)

คำอธิบายรายวิชา              &nb...
Course

อ31102

-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Course

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1

ภาษาอังกฤษ  รหัสวิชาอ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Course

ส31102(ครูศตวรรษ-1)

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย      &...
Course

ส31101(ครูศตวรรษ-1)

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตใ...
Course

ส30233(ครูศตวรรษ-1)

คำอธิบายรายวิชา  รายวิชา หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)&nbs...
Course

ส22102

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ...
Course

ประวัติศาสตร์ ม.5 (คุณครูบังอร)

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2562  ส32103 &n...
Course

ประวัติศาสตร์ 6

ประวัติศาสตร์ 6
Course

วิชาพลศึกษา ม.4 (ครูฎากร-1)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา พ31201     ...
Course

วิชาสุขศึกษา ม.4 (ครูฎากร-1)

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา พ31101      &n...
Course

วิชาสุขศึกษา ม.3 (ครูฎากร-1)

คำอธิบายรายวิชารหัสวิชา พ23101       ...
Course

พลศึกษา ม.1 (คุณครูนพสิทธิ์) copy 1

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา พ21102  พลศึกษา  ...
Course

พลศึกษา ม.1 (คุณครูนพสิทธิ์)

  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา พ21102  พลศึกษา  ...
Course

ศ32202(ครูวัชรินทร์-1)

คำอธิบายรายวิชา ...
Course

ง23101(ครูปัณณวิชญ์-1)

คำอธิบายง่ายๆหลักการ   รหัสวิชาง ๒๓๑๑ การทำงานอาชีพก...
Course

ง33102(ครูปัณณวิชญ์-1)

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ม.3 (อ.พรชัย)

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ม.3 เทอม 2

เทคโนดโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Course

การสื่อสารและการนำเสนอ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Course

I30201(ครูจุฬารัตน์-1)

คำอธิบายรายวิชา        ศึกษา วิเคราะห์ ฝึก...
Course

zoom01

จุดประสงค์เตรียมการเรียนการสอนผ่าน zoom
Course

TDSCO - tutorial

ปฏบัติการใช้งาน ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บไซต์THAIDIGITAL...
Course